ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมจัดทำเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ
image

image รูปภาพ
image
image
image

                  ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  โดยคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ของศาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมจัดทำเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีอรรถคดีและผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (user-friendly)   ในการนี้  ได้มีการจัดหมวดหมู่และเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนต่าง ๆ เช่น กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การบริการของศาล วารสารกฎหมายฉบับ E-book บทความวิชาการพร้อมสารบัญสืบค้นแยกหัวข้อแต่ละเรื่อง เอกสารแนะนำของศาล และจัดทำเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทาง URL http://ipitc.coj.go.th/th/page/item/index/id/478 หรือทาง QR Code ที่ปรากฏด้านบน


image เอกสารแนบ