ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เลื่อนการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal
image

image รูปภาพ
image
image
         จากเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องงดให้บริการห้องจัดเลี้ยงไปถึงเดือนเมษายน 2564
         ในการนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal  จากวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2564 รวม 8 ครั้ง (ทุกวันเสาร์ ยกเว้นวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

         ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตารางการอบรม หัวข้อการอบรม วิทยากร และประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ และลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyi07moYqHW4x8Q4obVDm7K42nStmwknDnQ6MFi_EVIiurrg/viewform หรือทาง QR Code และช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในโปสเตอร์


image เอกสารแนบ