ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย